Het zionistisch buitenlands beleid van kabinet Rutte/Verhagen (en van Wilders&Rosenthal)

‘Groot-Israel’ Zionist Geert Wilders krijgt waarschijnlijk grotendeels zijn zin bij ons komend buitenlands beleid t.a.v. ‘het’ conflict in het Midden-Oosten.

 

Wilders wil ‘strijd tegen de islam het kernpunt van ons buitenlands beleid’ maken en ziet daarbij Israel als ‘het centrale front in de verdediging van het Westen’ tegen ‘de jihad’, zo blijkt ook uit het Verkiezingsprogramma van zijn (een-mans) partij PVV, waarin verder staat:


Daarom moeten we alles op alles zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen te stoppen. Nederland en de EU dienen onmiddellijk op te houden met eisen dat Israël zichzelf met het doen van territoriale concessies veroordeelt tot onverdedigbare grenzen.


Land voor vrede heeft geen zin. Het is geen territoriaal maar een ideologisch conflict, een conflict tussen de rede van het vrije Westen en het barbarisme van de islamitische ideologie. (blz 41).


en


 Strijd tegen islam moet het kernpunt van ons buitenlands beleid worden

 Banden met frontlijnstaten (lees: Israel,vW) van de islam die in het defensief zitten aanhalen

 Staak alle subsidies aan de anti-Israël-industrie, zoals ICCO, OxfamNovib etc.                

• Sinds 1946 bestaat er een onafhankelijke Palestijnse staat, daarom noemt de Nederlandse regering ‘Jordanië’ voortaan gewoon ‘Palestina’ 

 Onze ambassade moet verhuizen naar de hoofdstad van Israël: Jeruzalem (blz 43)."


Wilders heeft zijn veto uitgesproken over de voordracht van de (zeer kundige) voormalige VVD staatssecretaris van BuZa Atzo Nicolai, en volmondig ingestemd met de voordracht van Rutte’s vertrouweling Uri Rosenthal, als minister van BuZa. Deze heeft generlei ervaring op het gebied van buitenlands beleid, maar is een ‘niet-religieuze’ Jood die Israel door dik en dun steunt en deswege door onze nationale lobby ‘Likoed Nederland’, wordt gepousseerd. 


Kenmerkend voor Rosenthal’s benadering van islamitisch terrorisme is het feit dat hij in zijn boek ‘Het terroristisch kwaad. Diagnose en bestrijding’, niet ingaat op de motieven van die ‘terroristen’. In een reactie op deze kritiek geuit in een recensie van zijn boek schrijft hij:


* alleen in Nederland is men in staat om op de dag van 9/11 of Londen 7.7 meteen te beginnen met diepgaande ‘verklaringen’ zonder een moment stil te staan bij de gebeurtenissen zelf en de noodzaak zulke aanslagen in de toekomst te voorkomen. Dit hebben de auteurs niet zelf bedacht, maar hebben zij van buitenlandse onderzoekers en diplomaten te horen gekregen. Nederlanders houden van moraliseren, de recensent niet uitgezonderd.

 

Het conflict tussen Israel en de Palestijnen was van oorsprong een nationaal-territoriaal probleem waarbij, althans van Palestijnse zijde, religie nauwelijks een rol speelde.

 

Door de blijvende bezetting van Palestijns gebied, het uitbreiden van nederzettingen in dat gebied, de blokkade van Gaza en het invoegen van deze strijd onder Bush Jr’s (heilloos contraproductieve) ‘Global War on Terror’, heeft Israel hem bewust laten escaleren tot een religieus/ideologisch conflict. 

 

De voorgaande kabinetten-Balkenende, met minister Verhagen op BuZA, waren al praktisch ongeclausuleerde beschermers van opeenvolgende zionistische Israelische regeringen. 

 

Dit eenzijdig beleid leidde eind vorig jaar tot de oprichting van ‘The Rights Forum’, waarin veel prominente Nederlanders zich uitspreken voor een rechtvaardiger Nederlands en EU beleid t.a.v. het Israelisch-Palestijns conflict.

 

Van 23 t/m 29 mei bracht een delegatie van The Rights Forum een bezoek aan Israël, Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Op basis van eigen waarneming en gesprekken met top-diplomaten en mensenrechtenorganisaties komt de delegatie tot de conclusie dat Israël geen bereidheid toont om de bezetting en kolonisatie van de Palestijnse gebieden uit vrije wil te beëindigen. “Om het vredesproces een kans te geven is internationale druk nodig die Israël ertoe beweegt zich overeenkomstig het internationaal recht te gedragen”, aldus bestuursvoorzitter Dries van Agt. (persbericht)

 

De delegatie heeft op tal van plaatsen Israëlisch beleid waargenomen dat een groot gevaar vormt voor de totstandkoming van de twee-statenoplossing en daardoor voor duurzame vrede in het Midden-Oosten. Wezenlijk voor deze oplossing is immers dat naast Israël een levensvatbare Palestijnse staat van de grond komt. Het aanhoudende nederzettingenbeleid en de bouw van de scheidingsbarrière maken de oprichting van die staat onmogelijk.

Internationale druk zal nodig zijn om Israël ertoe te bewegen aan de bezetting en kolonisatie een einde te maken. De EU dient economische drukmiddelen aan te kondigen die in werking treden zodra Israël het (grootschalige) bouwen en uitbreiden van nederzettingen hervat, gedurende of na de zogenaamde “settlement freeze” die in september 2010 afloopt. Nederland behoort het inzetten van drukmiddelen door de EU niet langer te blokkeren.

Druk is ook nodig om Israël ertoe te brengen de onrechtmatige blokkade van de Gazastrook te beëindigen, hetgeen ook een eis is van de EU. De bloedige aanval deze week van de Israëlische marine op een internationaal hulpkonvooi voor Gaza heeft de aard en gevolgen van deze blokkade nog duidelijker gemaakt. Opheffing van de blokkade zal deëscalerend werken en daardoor ook bijdragen aan de veiligheid van burgers in Sderot, een Israëlische stad die de delegatie heeft bezocht en die veelvuldig het doelwit is geweest van raketten, afgevuurd uit Gaza.

In diverse gesprekken kreeg de delegatie te horen dat de internationale boycot van de Hamas-beweging, in werking getreden na de democratische en correct verlopen verkiezingen in 2006, contraproductief is gebleken. Door Hamas volledig te isoleren ontneemt de internationale gemeenschap zich de mogelijkheid om Hamas te beïnvloeden en speelt zij radicale elementen in de Gazastrook in de kaart. Wil het politieke proces resultaat opleveren zal Hamas daarbij moeten worden betrokken, aldus deskundigen met wie de delegatie sprak. (Einde persbericht).

 

In het regeerakkoord VVD/CDA wordt Israel als enig land onder het hoofdstuk Buitenland behandeld:

 

Nederland wil verder investeren in de band met de staat Israël. Nederland blijft daarbij voorstander van een alomvattend vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen. Een twee- staten-oplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, vormt hierbij het uitgangspunt. Nederland blijft in de bevordering hiervan bilateraal en multilateraal een actieve rol spelen.

 

Hoewel hierbij netjes een tweestaten-oplossing als uitgangspunt wordt genoemd, kan men er gevoeglijk van uit gaan dat het kabinet Rutte/Verhagen met Rosenthal als minister van BuZa en Wilders op de uitkijk, het zionistisch buitenlands beleid van Nederland actief zal continueren.

 

Nederland zal daarom ook weinig weerwerk leveren tegen de dreigende, potentieel catastrofale, Israelisch/Amerikaanse ‘preventieve’ aanval op ‘nucleair bewapend’ Iran. Een oorlog die de islamitische wereld nog verder zal radicaliseren en die kan leiden tot een mondiale ‘clash of civilizations cq cultures’. Een ‘clash’ waarop Wilders cs, helaas met groeiend succes, aansturen.

 

Het is hoog tijd dat een einde wordt gemaakt aan het zionistisch beleid van Nederland en dat de EU een actievere rol gaat spelen bij het streven naar een rechtvaardige en stabiele vrede in het Midden-Oosten.

Nederland dient daartoe haar blokkade in de EU tegen het inzetten van drukmiddelen op Israel op te heffen.

 

Elton John Youtube – Circle of Life (High Quality) 

BIJLAGEN

 

Likud Platform :

..The Government of Israel flatly rejects the establishment of a Palestinian Arab state west of the Jordan river.

The Palestinians can run their lives freely in the framework of self-rule, but not as an independent and sovereign state. Thus, for example, in matters of foreign affairs, security, immigration and ecology, their activity shall be limited in accordance with imperatives of Israel’s existence, security and national needs…


Regeerakkoord VVD-CDA


2. Buitenland


Het kabinet ziet het als zijn taak de veiligheid en het welzijn van Nederland en de Nederlanders te bevorderen en de Nederlandse belangen veilig te stellen. Ons externe beleid, waarbij Nederland internationaal een krachtige en zelfbewuste rol speelt, draagt daaraan bij. De huidige internationale uitdagingen en conflicten en de Nederlandse financieel- economische situatie maken het noodzakelijk scherpere keuzes te maken in het externe beleid en om geïntegreerd beleid te voeren. De internationale aspecten van andere delen van het kabinetsbeleid worden meer gecoördineerd.


Het externe beleid, waarvoor de minister van Buitenlandse Zaken als coördinerend bewindspersoon eerstverantwoordelijk is, zal zich daarom in het bijzonder richten op bevordering van internationale stabiliteit en veiligheid, energie- en grondstoffenzekerheid, bevordering van de internationale rechtsorde, alsmede bevordering van handels- en economische belangen van Nederland en Nederlandse bedrijven.

De Nederlandse rechtsstatelijke verworvenheden, de internationale solidariteit die in ontwikkelingssamenwerking tot uitdrukking komt en de blijvende betrokkenheid bij Europese samenwerking en integratie zijn traditioneel kenmerkend voor het Nederlands buitenlands beleid. Nederland neemt zijn internationale verantwoordelijkheden in Europees en bondgenootschappelijk verband (NAVO) serieus, komt op voor nationale (economische) belangen en de bescherming van mensenrechten wereldwijd en steunt actief de internationale strijd tegen terrorisme.


Nederland maakt deel uit van Europa: geografisch, historisch, cultureel en economisch. Europa is essentieel voor onze welvaart, vrijheid en veiligheid. Blijvende betrokkenheid bij het Europese proces is daarom in het directe belang van Nederlandse burgers en bedrijven. Binnen een Unie van 27 leden is besluitvorming ook een kwestie van het sluiten van compromissen. Bij positiebepaling houdt Nederland onze structurele belangen voor ogen.

De Europese Unie kan echter niet onbeperkt uitbreiden. Ook mogen Europese uitgaven, beleidsontwikkeling en overdracht van nationale competenties naar het Europese niveau niet ongehinderd toenemen. De EU dient zich te beperken tot de kerntaken die gericht zijn op welvaart, vrijheid en veiligheid. Subsidiariteit is een cruciaal uitgangspunt: dat wat beter op het niveau van de lidstaten kan worden geregeld, moet niet in Brussel worden besloten. Deregulering moet ook in de EU een doelstelling zijn. Regels die daarentegen wel zinvol zijn, moeten worden gehandhaafd en voor ieder uniform gelden. Het kabinet streeft tevens naar één vergaderplaats van het Europees Parlement.

Hervorming van de Europese begroting is noodzakelijk, waarbij de afdrachten van de lidstaten aan de EU evenwichtiger en transparanter moet worden. Het kabinet zal zich inzetten voor een substantiële vermindering van de afdrachten door Nederland aan de EU in de onderhandelingen over de komende financiële perspectieven.

Toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU vindt plaats wanneer zij voldoen aan de strikte criteria daarvoor, met name de Kopenhagen-criteria, waaronder het absorptievermogen van de EU, en de uitbreidingsstrategie van 2006. Met het verdrag van Lissabon is voor de komende periode de grens bereikt van overdracht van nationale bevoegdheden aan de EU. Binnen de bestaande context moet de EU optimaal en ten dienste van de burger functioneren. De aandacht moet primair uitgaan naar financiële soberheid, het bevorderen van economische groei, verbetering van de juridische en veiligheidssamenwerking en het effectiever en samenhangender maken van het externe beleid.

 

Verzoeken om een bijdrage te leveren aan internationale missies van de NAVO en de EU worden in het perspectief van internationale verantwoordelijkheid en nationale belangen overwogen. Deze missies, en dus ook de Nederlandse bijdragen, vinden in toenemende mate in gemengde civiel-militaire samenstelling plaats. Naast de krijgsmacht leveren ook de rechterlijke macht, politie en andere bestuurlijke disciplines hieraan hun bijdrage. Waar mogelijk dienen deze missies, of delen daarvan, gefinancierd te worden vanuit de begrotingsmiddelen voor Ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet zet zich in voor aanpassing van de DAC (Development Assistance Committee van de OESO)-ODA (Official Development Assistance)-criteria opdat vredesmissies in ontwikkelingslanden onder ontwikkelingssamenwerking vallen.

 

Tegen de achtergrond van de recente discussies, zal het kabinet, rekening houdend met de motie-Peters/Pechtold, op korte termijn een artikel 100-besluit aan de Kamer voorleggen. Nederland neemt actief deel aan missies die de koopvaardij beschermen tegen piraterij en zet zich in voor berechting van piraten in de regio.

 

Nederland wil verder investeren in de band met de staat Israël. Nederland blijft daarbij voorstander van een alomvattend vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen. Een twee- staten-oplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, vormt hierbij het uitgangspunt. Nederland blijft in de bevordering hiervan bilateraal en multilateraal een actieve rol spelen.

 

Een groot deel van ons nationaal inkomen en werkgelegenheid verdient Nederland door internationale investeringen, handel en export. Om de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te kunnen laten concurreren op de Europese en internationale markten, moet de overheid haar internationale (economische) relaties actiever invullen. De minister van Economische Zaken coördineert internationaal ondernemen, in nauwe afstemming met de minister van Buitenlandse Zaken. Economische diplomatie wordt een zwaardere component in het werk van ambassades en consulaten. Het postennetwerk wordt herzien opdat er een kleiner en goedkoper maar flexibeler netwerk ontstaat, gebruik makend van verdere samenwerking met andere (EU-)landen en digitale mogelijkheden.


Het kabinet zet zich in voor een steeds belangrijker wordende rol voor de EDEO (diplomatieke dienst van de EU) op het punt van consulaire zaken en visa.

Den Haag wordt bevorderd als vestigingsplaats voor internationale instellingen, mede gelet op het economisch belang. Het kabinet streeft ernaar het NAVO Joint Forces Command in Brunssum te behouden.

Het ontwikkelingsbeleid wordt fundamenteel herzien en gemoderniseerd, waarbij het rapport “Minder pretentie, meer ambitie” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid als leidraad dient. Uitgangspunt hierbij is te gaan van hulp naar investeren, met als doel zelfredzaamheid in ontwikkelingslanden. Het kabinet zet daartoe in op coherentie van beleid, economische groei en handelsbevordering. De inzet wordt gericht op minder partnerlanden en minder sectoren om de effectiviteit te bevorderen. Begrotingssteun wordt niet gegeven als sprake is van corruptie, schending van mensenrechten en onvoldoende good governance.

Binnen het budget voor Ontwikkelingssamenwerking zal een sterke uitbreiding plaatsvinden van mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Ontwikkeling van de private sector zal één van de

speerpunten worden, evenals het bijdragen aan het behalen van de Millennium Development Goals. In de ontwikkelingssamenwerking zal gezocht worden naar meer samenhang met het brede buitenlands beleid. Daarnaast wordt gefocust op thema’s waar Nederland goed in is (onder meer watermanagement, landbouw en maatschappelijk middenveld). Het 3D-beleid wordt voortgezet en interdepartementaal beleid wordt bevorderd op onder meer de gebieden van veiligheid, klimaat, gezondheidszorg, energie, water en landbouwproductie. De in Nederland aanwezige expertise wordt daarbij ingezet.

Het kabinet kiest voor een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met het daarbij behorende ambitieniveau zoals uitgewerkt in het eindrapport Verkenningen “Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst” (2010). De krijgsmacht is ook een volwaardige veiligheidspartner in de strijd tegen drugs, terrorisme, illegale immigratie en piraterij. De F-16’s zijn aan vervanging toe. De regering schaft in 2011 een tweede JSF (Joint Strike Fighter)-testtoestel aan voor deelname aan de internationale operationele test- en evaluatiefase. Het kabinet komt in nauw overleg met de Tweede Kamer tot een Veteranenwet. Het kabinet zal de begroting van Defensie langs de lijnen van het primaire proces van defensie inrichten. Hierbij worden de personele gereedheid, materiële gereedheid en geoefendheid binnen de begroting geoormerkt.

 

Advertenties

14 thoughts on “Het zionistisch buitenlands beleid van kabinet Rutte/Verhagen (en van Wilders&Rosenthal)

 1. Pas op dat er straks de het hele hasbara-peloton op je dak staat en je wordt antisemiet voor de rest van je leven genoemd. En dan komt Likoed Nederland zeiken dat het Platform is slechts een oud verkiezingsprogramma, dat Netanyahu iets anders heeft gezegd in zijn speech, maar hij heeft nooit een bewijs geleverd dat nieuwere verkiezingsprogramma’s iets anders zeggen. Likoed vergeet ook dat de speech meteen door zijn eigen regering onderuit is gehaald, omdat het in strijd zou zijn met het Likoedprogramma. Hij vergeet ook dat de door Netanyahu voorgestelde staat niet soeverein is, zonder eigen leger, met het Israëlische leger nog steeds in bepaalde gebieden. En Likoed vergeet dat Netanyahu daarna op video is betrapt hoe hij toegeeft om de Osloakkoorden te hebben gesaboteerd.
  Trouwens heb je gezien dat ik een vertaling van PMW heb ontmaskerd? Vertaling gebruikt door Likoed hier: http://www.vkblog.nl/bericht/348520 (zie mijn vertaling om 26-09-2010 18:44)
  ==Een twee- staten-oplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, vormt hierbij het uitgangspunt.==
  Tja, dat is wat de Palestijnen ook steeds vragen en wat het in het Arabische vredesvoorstel staat. Dus dat is niet echt een Wilderiaanse Eretz Israel visie.

 2. Goed artikel
  Twee opmerkingen :
  Sinds de muur er staat zijn er geen zelfmoord aanslagen meer geweest. Die muur, daar is niets mis mee. Zeker niet te vergelijken met de Berlijnse muur. Die vergelijking gaan mank op alle punten.
  Zolang HAMAS vasthoudt aan hun doelstelling, de vernietiging van Israel, is het onverstandig hen bij de onderhandelingen te betrekken.

 3. "de voordracht van Rutte’s vertrouweling Uri Rosenthal, als minister van BuZa. Deze heeft generlei ervaring op het gebied van buitenlands beleid, maar is een ‘niet-religieuze’ Jood die Israel door dik en dun steunt en deswege door onze nationale lobby ‘Likoed Nederland’, wordt gepousseerd."
  Wat een rijke fantasie!
  Likoed Nederland heeft geen enkele band met Uri Rosenthal, laat staan dat wij hem hebben ‘gepousseerd’.
  Het laat wel goed het waarheidsgehalte van uw beweringen zien.

 4. U wilt een naam? Dat is Awi Cohen.
  En ach, op onze site met ruim 1500 pagina’s staat zo waar een citaat van de heer Rosenthal (dat wij uit een krant hebben overgenomen):
  "De Palestijnen vormen een van de weinige onderwerpen waarop links zich ideologisch nog mee kan vereenzelvigen."
  En dat is uw bewijs dat wij hem gepousseerd hebben als minister van Buitenlandse Zaken.
  IJzersterk!
  Wat knap dat u dat uit het citaat heeft kunnen afleiden.

 5. @Awi Cohen/Likoed Nederland,
  Dank voor het uzelf met naam bekendmaken.
  U lijkt gelijk te hebben: Likoed Nederland heeft Uri Rosenthal niet openlijk gepousseerd als minister van BuZa.
  Toch blijf ik een verband zoeken tussen uw en zijn steun voor het zionistisch Groot-Israel beleid.
  Is Rosenthal een schoolvoorbeeld van een invloedrijke politieke Sayan?
  Of bestaan Sayanim volgens u niet?http://www.vkblog.nl/bericht/355009

 6. Niet openlijk en niet beslotenlijk gepousseerd. Bewering is volkomen uit de lucht gegrepen.
  Overigens, heeft u gezien dat wij van Leon de Winter niet slechts een citaat maar EEN HEEL ARTIKEL hebben overgenomen?
  Dan weet u het wel zeker?
  Wij twijfelen nog, of Leon het beste tot zijn recht komt als president van Amerika of als paus.

 7. @Awi Cohen/Likoed Nederland
  U heeft nog niet gereageerd op mijn vraag:Is Rosenthal een schoolvoorbeeld van een invloedrijke politieke Sayan?
  Of bestaan Sayanim volgens u niet?

  http://www.vkblog.nl/bericht/355009
  Verder valt me op dat u, in tegenstelling met bij andere discussies, niet reageert op het rangschikken van
  Likoed (Nederland) onder pro-Groot Israel zionistische bewegingen die tegen een twee-staten oplossing zijn.
  Uit Likud Platform :..The Government of Israel flatly rejects the establishment of a Palestinian Arab state west of the Jordan river.
  The Palestinians can run their lives freely in the framework of self-rule, but not as an independent and sovereign state. Thus, for example, in matters of foreign affairs, security, immigration and ecology, their activity shall be limited in accordance with imperatives of Israel’s existence, security and national needs…

  Leon de Winter is opgenomen onder ‘De zionistische (Groot) Israel lobby in Nederland’, met vermelding:Wie auteur/columnist Leon de Winter in Joris Luyendijk’s VPRO/Zomergasten heeft gezien, kan begrip opbrengen voor diens fel zionisme. De Winter is een aangrijpend voorbeeld van een tweede generatie oorlogsgetroffene vanwege het verlies van veel familieleden in de Holocaust en een traumatische jeugd.http://www.vkblog.nl/bericht/149257

 8. U citeert verouderde Likoed standpunten.
  Vorig jaar heeft partijleider Netanjahoe de visie gepresenteerd van twee staten die in vrede naast elkaar leven:http://www.likud.nl/ref39.html
  En waarom vraagt u steeds onze mening over Rosenthal?
  Nogmaals: WIJ KENNEN HEM NIET PERSOONLIJK.
  Als u wat van hem wilt weten, vraag het hem dan.
  U probeert rookgordijnen te creeeren rond uw fabeltje dat wij hem gepousseerd zouden hem als minister.

 9. @Awi Cohen/Likoed Nederland
  U verdoezelt het blijvend streven van Likoed naar ‘Land of Israel’ = Eretz Israel = Groot Israel:http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Israel
  Uit: The Likud Party Constitution
  Official Version as of 1Heshvan 5767 – October 22, 2006
  http://en.netanyahu.org.il/likud/constitution/Article 2: General purposes
  1. The Likud is a national-liberal party which advocates the ingathering of the exiles, the integrity of the Jewish homeland, human freedom and social justice, and it strives to achieve these goals:
  a. Bringing together the Jewish people in the Land of Israel, ingathering its dispersed people, cultivating love of the country in the hearts of the people, and recognizing the shared destiny of all of the Jewish people.
  b. Safeguarding the right of the Jewish people to the Land of Israel as an eternal, inalienable right, working diligently to settle and develop all parts of the land of Israel, and extending national sovereignty to them.
  c. Exercising state sovereignty and maintaining security and true peace with our neighbors.
  d. Instilling the eternal values of the Jewish heritage in education and in national life, safeguarding moral values and ethical principles and establishing a moral society in the Land of Israel.

  De door u genoemde (minimalistische) visie van Netanjahoe presenteerde hij als premier, niet als partijleider Likoed. Hij ligt daarom onder vuur van de onwrikbare revisionistische zionisten in zijn eigen partij.http://abcnews.go.com/Politics/story?id=7838189&page=1
  Dat uw voorzitter Struick van Bemmelen, minister Uri Rosenthal niet zou kennen, is volstrekt ongeloofwaardig.
  Beide zijn langdurig lid en oud-senatoren van de VVD.

 10. Struick van Bemmelen en Rosenthal waren lid van de Eerste Kamer in hele andere tijdperken. Dat zou u toch moeten weten.
  Net als dat een standpunt uit 2009 nieuwer is dan een standpunt uit 2006.

 11. @Awi Cohen
  Zwakke reactie heer Cohen.
  (1) Struick van Bemmelen en Rosenthal zijn gelijktijdig lang lid van de VVD, SvB was Secretaris Buitenland van de VVD en zet zich allang in voor (zionistisch Groot-)Israel, hetgeen Uri Rosenthal ook doet.
  Ik ga geen tijd verspillen naar het zoeken van gemeenschappelijke ontmoetingen of activiteiten van beide heren, maar zal uw bewering dat zij elkaar niet kennen verwerken in een blog ter verdere discussie: ‘Likoed Nederland: Voorzitter Struick van Bemmelen (VVD) kent minister Uri Rosenthal(VVD) niet’.
  (2) Nogmaals: standpunt uit 2009 was van premier Netanjahoe en grondslag uit 2006 is van Likud, waarvan N. partijleider is.
  Uw blijvende ontkenning dat beide VVD-ers elkaar kennen brengt mij tot het herhalen van de vraag:
  Is Rosenthal een schoolvoorbeeld van een invloedrijke politieke Sayan?
  Of bestaan Sayanim volgens u niet?http://www.vkblog.nl/bericht/355009

 12. Het is roerend om te zien hoe u uw uit de lucht gegrepen bewering – met als enige ‘bewijs’ dat er een kranteninterview-citaat op onze site staat – hardnekking probeert te verdedigen.
  Geef nou gewoon toe dat u geen enkele aanwijzing heeft – die kunt u namelijk niet hebben, want niemand van Likoed heeft Rosenthal gepousserd – en het gewoon verzonnen heeft.
  Of denkt u echt dat Mark Rutte doet wat Likoed Nederland wil?
  Dan bent u nog verder heen dat uit uw verzinsel al blijkt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s