Ministers aan Gretta D.: onderzoek naar nationale 'Israel lobby' komt!

De christelijke fracties in de Tweede Kamer lijken zich in de vingers te hebben gesneden:
er komt onderzoek naar de door Gretta Duisenberg onder de publieke aandacht gebrachte ‘dominantie’ van zionistische-christenen en -joden (de ‘Israel lobby’) op het Midden-Oosten beleid van onze regering.

Recente uitspraken van mevrouw Duisenberg waarin zij dit beleid hekelt vanwege zijn bijna onvoorwaardelijke steun aan Israel ten koste van de Palestijnen, leidden tot woedende Kamervragen van SGP, ChristenUnie en CDA.
In deze Kamervragen – waarin, opvallend genoeg, zionistische christenen niet worden genoemd maar wordt gesproken over ‘antisemitische stereotypen en/of aanzetten tot haat’- eisen de christelijke fracties  stopzetting en terugvordering van subsidies aan de stichting ‘Stop de Bezetting’. Mevrouw Duisenberg is voorzitter en belangrijkste woordvoerder van deze Stichting, die streeft naar een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Ministers Verhagen en Koenders reageren nogal koeltjes en afwijzend op de Kamervragen.
Zij wijzen erop dat de combinatie van orthodoxe christenen en zionistische joden – tezamen de ‘Zionistische lobby’ of ‘Israel lobby’ genoemd – al jarenlang internationaal onderwerp zijn van wetenschappelijke en journalistieke discussies.

Het lijkt beide ministers nuttig dat er onderzoek wordt gedaan naar ‘de evt. samenstelling, doelstelling enn machtsuitvoering van een vermeende zionistische ‘Israel lobby’ in Nederland’.
Over de wijze waarop dit zal gebeuren wordt de Tweede Kamer nader geinformeerd.

Recentelijk heeft er in het Verenigd Koninkrijk een journalistiek onderzoek plaats gevonden naar
de invloed van de ‘Israel lobby’, met onthutsende resultaten.


Het Nederlands onderzoek kan ook grote gevolgen hebben voor de parlementarier Geert Wilders en zijn ‘beweging’, de PVV. De ‘dubbele loyaliteit’ van Geert Wilders is genoegzaam bekend maar nog niet politiek aan de kaak gesteld. Hij en zijn mede-fractieleden dragen hun verbondenheid met het ‘beloofde’ cq ‘heilige’ land Israel nog sterker uit de kleine christelijke partijen SGP en ChristenUnie.
In recente moties riep de PVV de regering op om de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen en haar bezwaren tegen uitbreiding van nederzettingen in ‘bezet’ gebied in te slikken.
Over de financiering van Wilders en de PVV bestaan veel vragen, omdat zij hierover geen openheid betrachten. Vermoed wordt, dat hierbij (ook) buitenlandse, i.c. Amerikaanse  zionistische bronnen in het geding zijn.

Op 28 Januari  hebben de Tweede Kamer-fracties van de CDA, CU en SGP  de volgende schriftelijke kamervragen gesteld:

 1. Hebt u kennis genomen van de uitlatingen van de voorzitter van de Stichting Stop de Bezetting, mevrouw Gretta Duisenberg, over de vermeende invloed van Nederlandse Joden op de Nederlandse regering (Dagblad De Pers, 28 januari 2010)?
 2. Bent u met ons van mening dat de uitspraken van mevrouw Duisenberg berusten op antisemitische clichés en een volstrekt vals beeld geven van de werkelijkheid?
 3. Vindt u dat mevrouw Duisenberg door deze verwerpelijke retoriek publiekelijk te etaleren de Palestijnse zaak juist schade toebrengt?
 4. Mag ik u herinneren aan de antwoorden op vragen van het lid Boekestijn (TK, 920, 8 december 2007) waaruit blijkt dat de Stichting Stop de Bezetting in 2007 via Oxfam Novib een subsidie van € 2.500 heeft ontvangen? En kent u het artikel uit Elsevier van 20 juli 2007, waarin de woordvoerder van Oxfam Novib verklaart dat dezelfde stichting in het kader van wat de organisatie ’40 jaar bezetting’ noemt 15.000 is toegekend? Kunt u aangeven welke informatie juist is?
 5. Zijn dit alle subsidies die in de laatste vijf jaar via door de overheid gesubsidieerde medefinancieringsorganisaties aan de Stichting Stop de Bezetting zijn toegekend? Zo nee om welke bedragen gaat het dan wel?
 6. Bent u met ons van mening dat organisaties waarvan woordvoerders zich bedienen van antisemitische stereotyperingen en / of aanzetten tot haat, niet voor overheidssubsidie in aanmerkingen zouden moeten komen, ongeacht of die subsidiering door deze medefinancieringsorganisaties ten laste komt van de ontvangen middelen uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking of worden bekostigd uit eigen financieringsbronnen? Zo nee waarom niet? Zo ja welke stappen gaat u ondernemen om toekomstige subsidie verstrekking te voorkomen en eerder verleende subsidies te laten terug te vorderen?

Gezamenlijke antwoorden van de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, op 13 februari 2010

 ad 1. Ja. Overigens heeft mevrouw Duisenberg in genoemd artikel haar uitlatingen nader gespecificeerd door te spreken over ‘zionistische joden’ die met ‘orthodoxe christenen’ de regering zouden domineren.
 ad 2. Nee. De uitspraken van mevrouw Duisenberg berusten naar onze mening niet op anti-Semitische cliches omdat zij zich richten tegen de combinatie van zionistische joden en orthodoxe christenen.
Zodanige combinatie – meestal de ‘Israel lobby’ of ‘Zionistische lobby’ genoemd – vormt al enige jaren onderwerp van internationale wetenschappelijke en journalistieke discussie in beschouwingen over het te voeren beleid t.a.v. het conflict tussen Israel en de Palestijnen. In de Verenigde Staten hebben de publicaties van de hoogleraren John J. Mearsheimer en Stephen Walt  over ‘The Israel lobby and U.S. Foreign policy’ (2007), deze discussie in een stroomversnelling gebracht. 
ad 3. Of mevrouw Duisenberg met haar publieke uitspraken de Palestijnse zaak schade toebrengt dan wel dient, is moeilijk te beoordelen. Zij heeft, mede door Uw vragen, de door haar vermeende dominerende invloed van de ‘Israel lobby’ op de nationale politieke agenda geplaatst, kennelijk met het streven dat daardoor het beleid van de Nederlandse regering in een meer pro-Palestijnse richting wordt omgebogen.
Zulks in overeenstemming met de doelstelling van de ‘Stichting Stop de Bezetting’, waarvan mevrouw Duisenberg voorzitter is. Dat is haar goed recht – al wil dat niet zeggen dat wij het eens zijn met haar inschatting van genoemde invloed en de origine daarvan. 
ad 4/5. Een overzicht van aan de ‘Stichting Stop de Bezetting’ verstrekte subsidies treft U als bijlage.
ad 6. Aangezien de premisse van deze vraag is, dat mevrouw Duisenberg zich heeft bediend van ‘antisemitische stereotyperingen en / of aanzetten tot haat’, en wij het daar niet mee eens zijn (zie ad 2.), zullen wij geen stappen ondernemen als door U bedoeld.
Wij voegen hieraan toe, dat legale organisaties die op legitieme wijze een ander beleid voorstaan dan door de regering gevoerd, ook in het verleden van rijkswege zijn gesubsidieerd (vgl. ‘Stop de Apartheid’ en ‘Angola Comite’) en ook in de toekomst voor subsidie in aanmerking komen. 
                       Tenslotte lijkt het ons nuttig dat er onderzoek wordt gedaan naar de evt. samenstelling, doelstelling en machtsuitvoering van een vermeende zionistische ‘Israel lobby’ in Nederland. Over de wijze waarop deze zal worden uitgevoerd, zal Uw Kamer nader worden geinformeerd.

   De minister van Buitenlandse Zaken,       De minister van Ontwikkelingssamenwerking,

Reactie welkom mits terzake, beschaafd en niet anoniem 

Advertenties

10 thoughts on “Ministers aan Gretta D.: onderzoek naar nationale 'Israel lobby' komt!

 1. Als je er nu ook nog de bijlage bijplakt. Dan hebben we alles
  bijelkaar.
  Wat een stemmingmakende vragen waren dat. Ze hebben het
  niveau van ‘Geen Stijl.’ Het zou pas echt vreemd zijn geweest als
  Koenders en Verhagen daar in mee waren gegaan.

 2. Dit blog kwam ik tegen bij The Saint: http://www.vkblog.nl/bericht/300776/J.Jan_Willem_van_Waning%2C_de_Don_Quixote_van_zijn_gelijk.
  De laatste regels van het blog brachten mij ertoe om het kopieren en hier te plakken. Gewoon als onderzoekje. Ik ben benieuwd of The Saint gelijk heeft en deze tekst verwijderd wordt of dat het stemmingmakerij is en egeotripperij.
  Van agressie lijkt me in bovenstaand blog geen sprake, wel in de vragen die behandeld worden. Deze worden door de Ministers zelfs als strategisch dom bestempeld, want anders kunnen we hun antwoord "Zij heeft, mede door Uw vragen, de door haar vermeende dominerende invloed van de ‘Israel lobby’ op de nationale politieke agenda geplaatst (…)" toch niet uitleggen.
  Omdat het blijkbaar een argument is kan ook ik zeggen dat ik op de grijze vloot gediend heb.
  _______________J.Jan Willem van Waning, de Don Quixote van zijn gelijk.
  Er zijn een aantal blogers met een speciale agenda jegens de staat Israel hier op het vk-gebeuren die van tijd tot tijd hun agressie moeten uiten…en dat vaak doen met de , naar mijn mening , meest weerzinwekkende opruiende blogs die ik lezen kan op het internet…tegenspraak wordt niet geduld en je gaat in de ban…ene Volkskrantwatch is daar ook zo’n prima voorbeeld van net als deze van Waning…maar er zijn er meer…maar daar kan ik in ieder geval hun non-facts nog aan de kaak stellen.
  Deze " blogger " hier boven beschreven is het creme de la creme..ik zou haast zeggen " de Wilders van de Zionisten/Joden & Israel haat " samen met zijn broer op de baricade deze staat, en al haar inwoners met zijn , en die van zijn broer , niet aflatende vuilspuiterij op de knieen te krijgen.
  Vandaag weer eens een volgend stuk van zijn " pen "…waarin al reeds moest stoppen met lezen bij de eerste leugen die ik tegen kwam [na mij zelve door de eerste regels geworsteld te hebben] :
  "…………In deze Kamervragen – waarin, opvallend genoeg, zionistische christenen niet worden genoemd maar wordt gesproken over ‘antisemitische stereotypen en/of aanzetten tot haat’- eisen de christelijke fracties stopzetting en terugvordering van subsidies aan de stichting ‘Stop de Bezetting’. Mevrouw Duisenberg is voorzitter en belangrijkste woordvoerder van deze Stichting, die streeft naar een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen……."
  Nu ben ik veel gewend te lezen hier op het vk-gebeuren daar waar het " blogs " aangaat die geen middel ongebrukt laten om hun strijd in het zoeklicht te houden…..maar deze is voorlopig althans de top van deze week.
  Mevrouw Duisenberg die zich inzet voor een rechtvaardig en duurzame vrede tussen de Palestijnen en Israel Heer van Waning?..
  U zult het hoogst waarschijnlijk zelf geloven….maar ik moet hier eigenlijk , was het niet zo triest gesteld met uw realiteits zin , vreselijk om lachen.
  Buiten dat bekruipt mij , uw " bijdrage " lezende , nog steeds het onbehagelijke gevoel , samengaande met de gebruikelijke koude rillingen , van het feit dat ik hoogst waarschijnlijk ooit eens samen met u onder de zelfde vlag s’lands grenzen en belangen heb vertegenwoordigd op s’werelds zeeen en oceanen.
  Onlangst was 27 januari een speciale dag….blijkt eens te meer hoezeer deze nog nodig blijft…
  Note:
  Ik heb deze reactie hier moeten zetten daar ook deze " blogger " tegen reacties niet op zijn blog toestaat….
  ___________________________
  Blijft deze reactie staan dan is het blog van The Saint overbodig gebleken.

 3. Er kan niet genoeg onderzocht worden. Dit lijkt me ook wel een onderzoek waard.
  Nu heb ik wel mijn reserves tegen de diepgravendheid van sommige onderzoeken, maar iets is altijd weer beter dan niets.

 4. @ -martin- 12-02-2010 16:07
  Dank voor het mij attenderen op die blog van The_Saint.
  Ik plaatste daaronder de volgende reactie:J. Jan Willem van Waning 13-02-2010 17:23
  @ The_Saint
  Ik ben opmerkzaam gemaakt op Uw bijdrage door een reactie van Martin op mijn blog, waarin hij Uw tekst plakte als test of ik hem zou verwijderen omdat ik ‘tegen-reacties niet toelaat’, zoals U boven stelt.
  Zie: ‘Ministers aan Gretta D.: onderzoek naar nationale ‘Israel lobby’ komt!’
  http://www.vkblog.nl/bericht/300763/M...
  Afgezien van het feit dat het niet sterk is om iemand te belasteren zonder betrokkene daarvan op de hoogte te stellen, is het opvallend dat U geen enkele link legt naar mijn blog. Zelfs Uw tag-vermelding van mijn naam legt enkel een link naar Uw bijdrage.
  U biedt een onbevooroordeelde lezer daardoor geen mogelijkheid om kennis te maken van mijn, door U zo verfoeide, bijdrage(n).
  Gelukkig kan deze, door ‘gerelateerde artikelen’ aan te tikken, dat wel doen – en lezen dat Uw laster op geen enkele feitelijke basis berust.
  De enige link die U legt, is met een site van Mike Bing waarin hij de Stichting Sop de Bezetting onder vuur neemt met tegenargumenten. Dat is een geheel andere wijze van discussieren dan U doet.
  Het zal U waarschijnlijk verbazen, maar Mike Bing en ik hebben al eerder elkaar gevonden bij het gezamenlijk onderschrijven van de doelstellingen van de nieuwe Amerikaanse ‘pro-Israel,
  pro-peace’ organisatie J-Street. , zie: http://www.jstreet.org/about/about-us
  U stelt (hiernaast) ‘Voor alle duidelijkheid’:
  Ik behoud mij het recht voor om reactie’s die ronduit beledigend zijn en/of scheldpartijen gericht aan mij persoonlijk , of op mijn topic , zonder opgave van reden van mijn blog te verwijderen…

  Welnu, die zienswijze is de enige wat U en mij verbindt.
  (Deze reactie wordt ook geplaatst op mijn bovengenoemde blog)

 5. Kennelijk niet geheel ten overvloede:
  De boven vermelde ‘Gezamenlijke antwoorden van de ministers’ dd 13 feb.,
  zijn door mij op 12 feb. geconcipieerd en geplaatst.

 6. Zeer geachte heer van Waning,
  Wat betreft de Israël Lobby zult u misschien ook geïnteresseert zijn in mijn onderzoekje naar de handel en wandel van bepaalde elementen uit deze Israël lobby in Nederland, zie http://fhs1973.wordpress.com/2010/01/25/ .
  Eerder zag ik dat u een uitgebreide inventaris had gemaakt de who is who van de pro-Israël Lobby in Nederland. Die kwam voor een groot deel overeen met mijn eigen bevindingen. Maar goed, ik heb mij genoodzaakt gezien om een keer een vrij stevige en uitvoerige repliek te schrijven aan mevrouw Pelle. Het staat inmiddels ook op Stop de Bezetting, ‘De Israël-Lobby’ en Stan van Houcke, maar wellicht is het ook voor u interessant,
  vriendelijke groet,
  Floris Schreve

 7. Dank heer Schreve, voor de link naar uw informatieve site.
  Ik plaatste uw ‘Een repliek aan Ratna Pelle, beroepspropagandiste, hysterische Zioniste en Palestijnenbasher’ ( http://fhs1973.wordpress.com/2010/01/25/een-repliek-aan-ratna-pelle-beroepspropagandiste-hysterische-zioniste-en-palestijnenbasher/ ) bij haar vermelding in mijn
  inventarisatie van de zionistische (‘Groot-Israel’)lobby in Nederlandhttp://www.vkblog.nl/bericht/149257/De_zionistische_%28Groot-%29%27Israel_lobby%27_in_Nederland%3A_een_noodzakelijke_inventarisatie
  Overigens vermijd ik de betiteling ‘pro-Israel lobby’ omdat men dan kan worden weggezet als behorend tot een ‘anti-Israel lobby’. Ik ben ook pro-Israel, maar dan binnen de internationaal aangewezen grenzen.

 8. Beste J. Jan Willem van Waning,
  Wat mij betreft is het ook niet eens een echt anti-Israël verhaal (alhoewel ik van mening ben dat de Palestijnen, inclusief de verdrevenen van 1948, recht moet worden gedaan). Deze repliek is wel wat pittig getoonzet. Maar zie voor mijn eigen standpunt dit kleine blogartikeltje: http://fhs1973.wordpress.com/2010/02/01/inleiding-en-toelichting-op-mijn-eigen-positie-in-het-midden-oosten-conflict/ . Dan weet u een beetje waar ik sta,
  vriendelijke groet,
  Floris Schreve

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s